Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Simulace evakuace osob ze školského zařízení

AR: 2018/19

Student

Tesař Martin

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá modelací evakuace osob, konkrétně u budovy Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice. Dále nastiňuje možnosti ohrožení měkkých cílů a jejich následnou ochranu. Model budovy byl tvořen v programu Revit a modelace pohybu osob v programu Pathfinder. V práci srovnávám evakuační procesy za různých podmínek.

Summary

The Bachelor thesis is focused on basic principles of soft targets security and on threats aimed at them. Part of this thesis is about the process of an evacuation movement modeling from a grammar school building, specifically the grammar school in Brno-Řečkovice. The model of the building has been created in the Revit program and the simulation of the movement in the Pathfinder program, which is based on agent simulation technologies. As for the methodology, the thesis is a comparison of the evacuation processes under different conditions.

Citace

TESAŘ, Martin. Simulace evakuace osob ze školského zařízení. Brno, Rok 2018, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..