Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí

AR: 2020/21

Student

Žalská Kateřina

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob při konání hudebního festivalu Hradecký Majáles. Tato hromadná událost patří k velmi oblíbeným festivalům v Hradci Králové a její návštěvnost dosahuje až 17 tisíc osob. Práce je zaměřena na optimalizaci běžného provozu akce, predikci možných překážek a eliminaci případného nebezpečí. Pro analýzu jsou vytvořeny 3 základní ověřovací scénáře včetně scénáře zahrnujícího vznik nebezpečí a následnou simulaci evakuace osob. V rámci analýzy jsou vyhodnoceny stěžejní veličiny, jako je hustota, doba evakuace a LoS. Dále jsou vytipována jsou i kritická místa, kde by mohlo dojít ke zranění osob. Pro tato místa byla navržena nová bezpečnostní opatření nebo optimalizace geometrie areálu. V závěru práce je provedeno vyhodnocení efektivnosti navrhovaných změn vyplývajících z provedené analýzy.

Summary

The thesis deals with modeling the movement of people during the music festival Hradecký Majáles. This mass event is very popular in Hradec Králové, and its attendance reaches 17 thousand people. The thesis is focused on optimalization of the normal operation of the event, prediction of possible obstacles and possible danger. For analysis a few verification scenarios are created, including the scenario involving the emergence of danger and following simulation of evacuation of people. Within the analysis the key variables such as density, evacuation time and LoS. The critical places where people could get hurt, are selected. The new security precautions or optimization of site geometry optimizations are suggested for these places. In the conclusion of the 3 thesis is performed efficiency evaluation of the suggested changes resulting from the performed analysis.

Citace

ŽALSKÁ, Kateřina. Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová, Ph.D..