Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města

AR: 2017/18

Student

Dobiášová Lucie

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová

Anotace

Práce se zabývá problematikou bezbariérového prostředí na území města Brna, a to konkrétně přednádražního prostoru na ulici Nádražní. Posuzuje současný stav dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a jejich části, s důrazem na komfort a mobilitu osob s pohybovým omezením. Nynější uspořádání nesplňuje jak požadavky stavebně technické, tak estetické, sociologické, bezpečnostní a dopravní. K navržení optimálního řešení bylo využito nashromážděných poznatků, znalostí z oblasti bezbariérovosti staveb a speciálních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob. Bylo zjištěno, že prostor je možné optimalizovat díky detailní analýze výstupů simulace tak, aby splňoval všechny očekávané požadavky bez negativních dopadů na jakoukoliv z výše zkoumaných oblastí. Díky tomu se povedlo docílit nového návrhu, který by učinil z prostranství plnohodnotnou a reprezentativní součást centra města Brna.

Summary

The thesis deals with the issue of a barrier-free environment in the city of Brno, namely the area in front of the main train station on Nádražní Street. It assesses the current state according to Decree No. 398/2009 Coll. general technical requirements ensuring the barrier-free usage of buildings and their parts, with an emphasis on the comfort and mobility of people with movement restrictions. The current arrangement does not meet either structural, aesthetic, sociological, safety or traffic requirements. Knowledge of the area of barrier-free construction and special simulation tools for modeling people's movement have been used to design optimal solution. It has been found that space can be optimized by detailed analysis of simulation outputs to meet all expected requirements without negative impact on any of the areas mentioned above. Thanks to this, it was possible to achieve a new design, which made the area a full-fledged and representative part of the city center of Brno.

Citace

DOBIÁŠOVÁ, Lucie. Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města. Brno, Rok 2017, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová.