Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob v intravilánu města

AR: 2017/18

Student

Šenovská Eliška

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová, Ph.D.

Anotace

Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení možnosti umístění venkovních posezení do Masarykovy ulice v městě Brně, tak aby nebyl negativně ovlivněn pohyb osob touto pěší zónou. Cílem práce je porovnání několika variantních scénářů, které vychází ze současného stavu a následné doplnění o vliv dopravy, proudění chodců a různá geometrická uspořádání. Závěrem je určení, u kterých restauračních podniků by byla možnost doplnění zahrádek do koridoru Masarykovy ulice.

Summary

This bachelor thesis focuses on the assessment of the possibility of placing outdoor sitting on Masaryk Street so that the movement in this pedestrian zone is not adversely affected. The aim of the thesis is to compare several variant scenarios, which are based on the current state of the street and the subsequent addition of the influence of traffic, pedestrian flow and various geometric arrangements. In conclusion, it is determined which restaurant companies would be able to add the outdoor sitting to the Masaryk Street.

Citace

ŠENOVSKÁ, Eliška. Modelování pohybu osob v intravilánu města. Brno, Rok 2017, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová, Ph.D..