Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně

AR: 2011/12

Student

Coufalíková Iva

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou hromadnou dopravu. Automobilová doprava bude usměrněna pomocí ochranných, dělících ostrůvků. V zájmovém úseku byla naměřena intenzita stávající dopravy. Stávající i nově navržený stav je modelován pomocí programu Aimsun, jehož prostřednictvím ověřujeme vhodnost nově navrženého řešení.

Summary

Thesis subject is a project documentation as a proposal of spiral roundabout replacing current luminous controlled transverse crossing. In the proposal is designed foot - path, cycling transport and stops for public transport. Vehicles will be rectified by the help of protective, divisive islets. We also measured actual traffic flow intensity. Current and newly designed state is modelled with using of programme Aimsun, where we validate proposed solution.

Citace

COUFALÍKOVÁ, Iva. Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně. Brno, Rok 2011, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..