Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Využití a obnova průmyslových objektů u Baťova kanálu

AR: 2021/22

Student

Koňariková Lenka

Vedoucí

Ing. Josef Remeš, Ph.D.

Anotace

Diplomová práce se zabývá novým využitím a obnovou průmyslových objektů u Baťova kanálu v obci Huštěnovice, jež byly v minulosti užívány jako přečerpávací stanice pro zemědělské účely. Cílem bylo navrhnout takové využití, které podpoří rozvoj oblasti a současně bude odkazovat na původní účel objektů. Nově vybudované komunitní centrum PŘÍLIV s aquaponií spojuje obě myšlenky, a co víc, nabízí moderní spojení lidí a přírody. Stavební záměr je řešen jako komplexní projekt od architektonické studie, přes projekt pro stavební povolení, až po samotný návrh aquaponické technologie. Stavby komunitního centra a aquaponie jsou koncipovány jako „off-grid“ budovy s minimálními dopady na životní prostředí a okolní krajinu.

Summary

The diploma thesis solves the new utilization and renovation of an industrial building near the Baťa canal in the village of Huštěnovice which was used as former pumping station for agricultural purposes. The aim was to find such uses that will support the development of the adjacent area and at the same time will also refer to the original usage of the building. New community centre „PŘÍLIV“ with aquaponics connects both of them and what is more, it offers modern connection of people with nature. The construction plan is solved as a complex project form architectural study, through the project for the building permit to the design of the aquaponics technology itself. Project of the community centre and aquaponics is designed as off-grid building with minimal environmental impact.

Citace

KOŇARIKOVÁ, Lenka. Využití a obnova průmyslových objektů u Baťova kanálu. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Josef Remeš, Ph.D..