Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Navrhování staveb a městská zeleň

AR: 2021/22

Student

Cacková Anna

Vedoucí

Ing. Josef Remeš, Ph.D.

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá tématem zelené infrastruktury a jejím významem ve městě. Práce shrnuje 10 vybraných problémů a opatření, se kterými se města v rámci plánování a navrhování zeleně setkávají. Praktická část hodnotí konkrétní stav správy a údržby městské zeleně v Brně v Björnsonově sadu a okolí fakulty stavební. Z analýzy současného stavu a z rešerše problémů vyplývá, že řešené území má jisté rezervy ve spravování a péči o veřejnou zeleň. Nejen, že chybí povědomí o potřebách stromů, ale také znalosti klimatických změn, v jejichž důsledku dochází k přehřívání měst. Na tyto změny je potřeba reagovat a využívat všech možných opatření, která jsou dostupná.

Summary

The diploma thesis is focused on the topic of green infrastructure and its importance in a city. The work presents ten selected problems and precautions that cities encounter in the process of planning and designing the greenery. The practical part evaluates the current state of the administration and maintenance of urban greenery in Björnson Park near the Faculty of Civil Engineering in Brno. The analysis of the current situati-on and the problem research showed that the analyzed area has certain deficiencies in the management and care of public greenery. We not only observe a lack of awareness of trees and their needs but also face insufficient knowledge of climate change, which causes cities to overheat. It is necessary to respond to these changes and use all pos-sible precautions that are available.

Citace

CACKOVÁ, Anna. Navrhování staveb a městská zeleň. Brno, Rok 2021, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Josef Remeš, Ph.D..