Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Bezbariérové město – náměstí v Poděbradech

AR: 2020/21

Student

Kronowetterová Marie

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce se zabývá bezbariérovým užíváním veřejného prostranství města, konkrétně náměstí Jiřího v Poděbradech. Z globálního pohledu řeší problematiku osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace a jejich konkrétní potřeby pro nejvhodnější řešení návrhu. Práce se věnuje mapování a analýze bezbariérovosti na zmiňovaném náměstí podle Vyhlášky č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V další části se zabývá ověřením a posouzení nového návrhu řešení náměstí dle veřejné architektonické soutěže. Návrh i stávající stav prostranství jsou zhodnoceny pomocí numerického modelu pěších a dle získaných výsledků jsou navržené změny pro optimalizovanou verzi návrhu.

Summary

The bachelor's thesis deals with the barrier-free use of public spaces in the city, specifically Jiřího Square in Poděbrady. From a global perspective, it addresses the issue of people with limited mobility and orientation and their specific needs for the most appropriate design solution. The work focuses on mapping and analysis of accessibility in the mentioned square according to Decree No. 398/2009, on general technical requirements ensuring barrier-free use of buildings. The next part deals with the verification and assessment of the new design of the square according to the public architectural competition. The design and the current state of the space are evaluated using a numerical model of pedestrians and according to the obtained results, changes are proposed for an optimized version of the design.

Citace

KRONOWETTEROVÁ, Marie. Bezbariérové město – náměstí v Poděbradech. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová, Ph.D..