Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů

AR: 2020/21

Student

Nikolov Daniel

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová, Ph.D.

Anotace

V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy naplánovat revitalizaci zároveň s připravovanou opravou parovodu, která bude probíhat od dubna do září roku 2021. A jako by tomu osud chtěl rok 2021 je výročím 200 let od narození J. G. Mendela – zakladatele genetiky po kterém je náměstí pojmenováno. Cílem revitalizace je minimalizovat neatraktivitu a nefunkčnost prostoru. Tímto způsobem výrazně změnit komfortní podmínky přestupního uzlu. Cílem této diplomové práce je rozklíčování kritických míst z pohledu pěší dopravy a následně stanovit efektivní kroky vedoucí k jejich optimalizaci. Dále se práce zabývá novým oborem Smart City a jeho využitím pro sběr experimentálních dat, které by byly možné využít ke zlepšení vstupních dat při tvorbě numerických modelů veřejných prostorů.

Summary

In 2018, the City Architect's Office prepared an idea urban design competition that outlined the direction of the overall solution of Mendl Square. The winning proposal is based on an overall change in transport organisation. The intention was therefore to plan the revitalization at the same time as the planned repair of the steam pipe, which will take place from April to September 2021. And as if fate wanted it 2021 is the anniversary of 200 years since J. G. Mendel – the founder of genetics, after whom the square is named. The aim of revitalization is to minimize the unattractiveness and dysfunction of the space. In this way, significantly change the comfortable conditions of the transfer node. The aim of this thesis is to break down critical points from the point of view of pedestrian traffic and subsequently to establish effective steps leading to their optimisation. The thesis also deals with the new Smart City field and its use for the collection of experimental data that could be used to improve input data in the creation of numerical models of public spaces.

Citace

NIKOLOV, Daniel. Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů. Brno, Rok 2020, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová, Ph.D..