Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí

AR: 2018/19

Student

Zelinka Martin

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová, Ph.D.

Anotace

Práce se zabývá pohybem osob při konání hromadných akcí, kde dochází ke kumulaci velkého počtu osob a tedy i ke vzniku rizik spojených s problematikou tzv. měkkého cíle. Studie řeší pohyb osob, zohledňující chování návštěvníků, dále i vliv jednotlivce, dvojice či skupiny a také možný pohyb evakuovaných následující po vzniku kritické události. Předmětem analýzy je mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci. Cílem práce je optimalizovat uspořádání areálu, kde se koná festival, přilehlých ploch a doprovodných akcí v jeho okolí tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost účastníků a eliminace davových jevů za předpokladu různých scénářů. Jako podklad pro optimalizaci řešení bude sloužit numerický model festivalu se širším okolím, vytvořený softwarovým nástrojem Pathfinder.

Summary

The thesis deals with the movement of people in the event of mass events where a large number of people accumulate and thus the risks associated with problematic of so-called soft target. The study deals with the movement of people, taking into account the behavior of visitors, as well as the influence of individuals, couples or groups, as well as the possible movement of evacuated following a critical event. As the target of the analysis is the International Folklore Festival in Červený Kostelec. The aim of the work is to optimize the layout of the festival venue, adjacent areas and accompanying events in its surroundings so as to ensure maximum safety for the participants and eliminate crowd phenomena under different scenarios. The numerical model of the festival with the wider environment created by the Pathfinder software tool will serve as a basis for optimizing the solution.

Citace

ZELINKA, Martin. Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí. Brno, Rok 2018, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová, Ph.D..