Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí

AR: 2018/19

Student

Nikolov Daniel

Vedoucí

Ing. Petra Okřinová, Ph.D.

Anotace

Vizovické Trnkobraní, jeden ze středně velkých festivalů každoročně pořádaných v naší republice. Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob právě během této kulturní události. Pro lepší pochopení problematiky, byli vytvořeny rozdílné scénáře a ve vyhodnocení následně došlo k jejich srovnání. Cílem této bakalářské práce je rozklíčování krizových míst festivalu z pohledu pěší dopravy a následně stanovit efektivní kroky vedoucí k jejich optimalizaci. Dále klade důraz na minimální požadavky základního systému ochrany měkkých cílů, při pořádání hromadně kulturních akcí. A v poslední řadě přiblížení tvorby modelu široké veřejnosti.

Summary

One of the medium-sized festivals held annually in the Czech republic – Vizovické Trnkobraní. The bachelor thesis deals with modeling the movement of people during this cultural event. To better understand the issue, different scenarios have been created and subsequently compared. The aim of this bachelor thesis is to decipher the crisis spots of the festival from the point of view of pedestrian traffic and subsequently to determine effective steps leading to their optimization. Furthermore, it emphasizes the minimum requirements of the basic soft target protection system when organizing mass cultural events. Last but not least, bringing the model to the general public.

Citace

NIKOLOV, Daniel. Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí. Brno, Rok 2018, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Petra Okřinová, Ph.D..