Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů

AR: 2018/19

Student

Nováček Michal

Vedoucí

Ing. Josef Remeš, Ph.D.

Anotace

Práce se zabývá informačním modelem budovy (BIM) a jeho pokročilým využitím ve stavební praxi. Konkrétním tématem je využití BIM modelu pro stanovení tlakových ztrát na vzduchotechnickém potrubí. V rámci práce je zpracována aplikace, která z geometrických parametrů objektů v BIM modelu počítá tlakové ztráty na potrubní větvi.

Summary

This thesis deals with a Building Information Model (BIM) and its advanced use in construction practice. It focuses on the usage of BIM model in the determination of pressure drop in ventilation pipelines. An application able to calculate the pressure drop in a pipeline branch based on the geometrical parameters of the BIMs of structures was created within the work.

Citace

NOVÁČEK, Michal. Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů. Brno, Rok 2018, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: Ing. Josef Remeš, Ph.D..