Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu

AR: 2017/18

Student

Zelinka Petr

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.

Summary

The bachelor thesis deals with modeling the movement of people around the new Brno sports stadium after the end of the match. The process of modeling the movement of people was done in Pathfinder. The output is an analysis of the current risks associated with the quality of the transport, the determination of the time to exits, the comparison between different variants and attendance.

Citace

ZELINKA, Petr. Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu. Brno, Rok 2017, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..