Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Modelování pohybu osob uvnitř sportovního stadionu

AR: 2017/18

Student

Foldyna David

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Cílem této bakalářské práce je nastínit základní principy davových mechanismů a statické a dynamické vlastnosti skupiny osob. Dále možnosti využití počítačových agentních modelů pro simulaci pohybu davu a jejich vlastní aplikaci na pohyb lidí v interiéru fotbalového stadionu, posouzení různých variant obsazenosti stadionu a statistickou analýzu zjištěných výsledků.

Summary

The aim of this bachelor thesis is to plot basic principles of crowd mechanisms and static and dynamic attributes of pedestrians. Further analyzing the possibilites of using computer agent models for crowd simulations and its application for pedestrian movement in the interior of football stadium, assessment of different variations of population of the stadium and statistic analysis of the results.

Citace

FOLDYNA, David. Modelování pohybu osob uvnitř sportovního stadionu. Brno, Rok 2017, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..