Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Mikroskopické modely dopravy v intravilánu města

AR: 2017/18

Student

Brožek Jan

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravy jak z pohledu teoretického, tak prak-tického. Za pomocí softwarového nástroje Aimsun byl vytvořen mikroskopický model dopravy pro různé situace, které byly následně mezi sebou porovnány.

Summary

The bachelor thesis deals with a traffic modeling from theoretical and practical per-spectives. Microscopic traffic models for various circumstances were created in the Aimsun software and then they were compared with each other.

Citace

BROŽEK, Jan. Mikroskopické modely dopravy v intravilánu města. Brno, Rok 2017, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..