Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví

AR: 2017/18

Student

Čechal Petr

Vedoucí

doc. Dr. Ing. Jan Podroužek

Anotace

Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je například d-shape, contour crafting a concrete printing. Řeší také možnosti využití 3D tisku v konceptu smart city nebo průmysl 4.0. Zde přispívá svými vlastnostmi jako je rychlost, nízké náklady nebo vysoká variabilita tvaru konstrukce. Poslední část teoretické části obsahuje největší stavby vytvořené těmito technologiemi, například Levis Grand hotel na Filipínách. V praktické části byl demonstrován 3D tisk podle projektu Terraperform. Terraperfrom je španělská firma, která se specializuje na tisk z přírodních zdrojů. K tisku využívá systém robotické ruky. Podle tohoto projektu byla sestavena tisková hlava z PVC potrubí a prakticky zkoušena vytlačováním vrstev z cemento hliněné směsi. Byly zhotoveny dvě zkušební tělesa. Na těchto zkušebních tělesech bylo testován vznik trhlin, hustota nebo doba tuhnutí.

Summary

Bachelor thesis deals with technology for 3D prototype printing in construction. The theoretical part is mainly focused on 3D technology in construction. It explains the system and the principle of functioning of 3D technologies such as d-shape, contour crafting and concrete printing. It also solves the possibilities of using 3D printing in the concept of smart city or industry 4.0. Here it contributes with its features like speed, low costs, or high form variability. Last part of the theoretical part contains the largest buildings created by these technologies, for example Levis Grand hotel in the Philippines. In the practical part there is demonstrated 3d printing according to project terraperfrom. Terraperfrom is a Spanish company, which focus on printing from natural sources. The robotic hand system is used for printing. According to this project printing head was compiled from PVC pipes and practically tested by extruding layers of cement clay mixture. Two test figures were prepared. These two tests figures were tested on formation of the rifts, density or setting time.

Citace

ČECHAL, Petr. Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Brno, Rok 2017, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Podroužek.