Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Popis charakteristik dopravního proudu

AR: 2014/15

Student

Novák Martin

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Práce je zaměřena na sledování chování dopravního proudu a ověření či vyvrácení tradičních tzv. fundamentálních vztahů. Konkrétně jde o analýzu dat ze starších měření, z vlastního měření na silnici I/43 a z matematických modelů. Pro modelování bylo použito, kromě tří nástrojů, které má Fakulta stavební VUT v Brně k dispozici, také vlastního nástroje. založeného na celulárním automatu.

Summary

The aim of this thesis is to observe behavior of traffic flow and to verify or refute traditional so called fundamental relationships. It analyze data based on older measurements, personal measurements executed on the I/43 road, and mathematical models.There were three tools used provided by "VUT" in Brno as well as own developed tool based on cellular automat..

Citace

NOVÁK, Martin. Popis charakteristik dopravního proudu. Brno, Rok 2014, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..