Detail závěrečné práce

Výpis zaměstnanců WP API

Zvýšení propustnosti úzkých hrdel způsobených dopravním omezením

AR: 2012/13

Student

Matuszková Radka

Vedoucí

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Anotace

Diplomová práce pojednává o chování dopravního proudu v místě pracovních zón. Zaměřuje se především na střídavé řazení těsně před úzkým hrdlem a tvorbu kongescí. Součástí práce je studie parametrů, definovaných v programu Aimsun, která zkoumá jejich vliv na střídavé řazení v mikrosimulaci. Správné nastavení hodnot je ověřeno na dopravním modelu sestaveném na základě videozáznamu. Práce si klade za cíl minimalizovat vlivy nutných oprav a rekonstrukcí pozemních komunikací pomocí telematických aplikací, které dynamicky ovlivňují dopravní proud změnami nejvyšší dovolené rychlosti.

Summary

The diploma thesis deals with the behaviour of traffic stream at work zones. It focuses primarily on alternating arranging just before funnelling of the traffic and creation of congestions. The study of parameters defined in the Aimsun program, that examines their effect on alternating arranging in micro-simulation, is a part of the thesis. The right setting of values is verified on traffic model formulated on the basis of video recording. The work aims to minimize effects of necessary repairs and reconstructions of roads by the telematic applications which dynamically affect the traffic stream by changing the maximum speed.

Citace

MATUSZKOVÁ, Radka. Zvýšení propustnosti úzkých hrdel způsobených dopravním omezením. Brno, Rok 2012, XX s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D..